Bhairav Mantras & Yantra
 
     
  1. Vatuk Bhairav Mantra  
 

Om Hreem Aapaduddharanaay Kuru Kuru Swaha

 
     
 

2. Swarnakarshan Bhairav Mantra

Om Shreem Hreem Kleem Om Namo Bhagavate Swarnaakarshan
Bhairavaay Hiranyam Daapay Daapay Shreem Hreem Kleem
Swaha

 
     
 

3. Mahabhairav Mantra

Om Bram Bhairavaay Namah 
 

4. Pratyaksh Siddhi Vatuk Bhairav Mantra

Om Hreem Vatukaay Aapaduddharanaay Kuru Kuru Vatukaay

 

 
 

5. Bhairav Mantra for Protection

Om Hreem Bhairav Bhayankar Har Maam Raksh Raksh Hum
Phat Swaha

 

 
 

6. Bhairav Mantra for Vashikaran

Om Namo Vatuk Bhairavaay Kaamdevaay Yasya Yasya
Drushyo Bhavaami Yashcha Yashcha Mam Sukham Tam Tam
Mohayatu Swaha

 

 
 

7. Bhairav Mantra for Happy Life

Om Hraum Hreem Hroom Hleem Hum Om

 

 
 

8. Bhairav Mantra for removal of all problems

Om Kleem Veem Room Dhrum Ghneem Hreem Vatuk Bhairavaay
Namah Swaha

 

 
 

9. Dakshinonmukhi Bhairav Mantra

Om Bhram Bhram Bhram Bhairavaay Namah:

 

 
 

10. Bhairav Mantra used by Karna

Om Bhram Bhram Bhram Kreem Bhram Bhram Bhram Phat

 

 
 

11. Krodh Bhairav Mantra

Om Hum Hraum Ram Jwaal Karaalyei Krodhashcha Kaal
Bhairavaay Namah

 
     
  Back to Slokas and Mantras